TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A APLICAȚIEI MOBILE UpFit

Prezentele termeni şi condiții de utilizare (denumite în continuare, „Termeni şi condiții”) definesc drepturile și obligațiile persoanelor care se conectează la aplicaţia mobilă UpFit – Soluție Sport (denumite în continuare, „Utilizatori”). Aplicaţia mobilă UpFit – Soluție Sport este pusă la dispoziţia dumneavoastră de către ”Up Servicii” S.R.L., IDNO 1017600044889, cu sediul în mun. Chişinău, Calea Ieşilor nr. 8/1, et. 5 (denumită în continuare, ”UP Servicii”). Accesul dumneavoastră la aplicaţia mobilă UpFit – Soluție Sport (denumită în continuare, ”Aplicaţia mobilă” sau, ”Aplicaţia”) implică acceptarea şi respectarea tuturor condiţiilor de utilizare a Aplicaţiei mobile şi a modificărilor acestora. UP Servicii își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentele Termeni şi condiţii de utilizare, urmând să fiţi înştiinţat cu privire la modificarea respectivă la momentul accesării aplicaţiei

Serviciile Aplicaţiei mobile pot fi accesate numai de către utilizatorii care beneficiază de calitate de membru al programului UpFit – Soluție Sport în baza abonamentului lunar achitat, care trebuie să se autentifice în Aplicaţie. Aplicaţia poate fi descărcată în mod gratuit din App Store şi Google Play. În acest sens, dacă sunteţi membru al programului UpFit – Soluție Sport (denumit în continuare, ”Aplicația mobilă” sau “Aplicația”) și beneficiati de acest abonament, vă puteţi autentifica prin introducerea unui user şi a unei parole (urmând să vă modificaţi parola la prima utilizare a Aplicaţiei). Modificarea parolei (inclusiv pentru situaţiile în care aţi uitat-o) se realizează urmând paşii indicaţi în cadrul Aplicației, noua parolă urmând să fie introdusă/primită la fel în cadrul Aplicaţiei mobile. Trebuie să păstraţi confidenţialitatea datelor dumneavoastră de autentificare în Aplicaţia mobilă. În acest sens, toate conexiunile în cadrul Aplicaţiei se presupun că vin din partea dumneavoastră şi veţi fi unicul responsabil pentru consecinţele ce ar putea rezulta din accesul unor terţi neautorizaţi la contul dumneavoastră.

Aplicaţia mobilă UpFit – Soluție Sport vă permite:

 • să vizualizaţi denumirea şi adresa sălilor de sport care fac parte din cadrul rețelei UpFit unde utilizatorul UpFit Solutie Sport poate sa beneficieze de acces liber și antrenamente în condițiile contractuale afișate în aplicație și pe siteul www.up-fit.md. Pt. unele servicii prestate în cadrul retelii UpFit pot fi percepute plati aditionale. Informația cu privire la conditiile de acces sunt disponibile în aplicația mobiala și site-ul dedicat. Toate unităţile/ salile de Sport ce fac parte din programul UpFit, indiferent de tipul acestora, sunt denumite în continuare, ”Afiliaţi”;
 • să vizualizaţi şi să primiţi ofertele privind produsele UP Servicii şi ale Afiliaţilor (reduceri, promoţii personalizate), newslettere, informaţii legislative;
 • să accesati și sa beneficiati de serviciile afiliatilor ce fac parte din cadrul programului UpFit- Soluție Sport, sa vă gestionați contul asociat de utilizator UpFit – Soluție Sport, să verificaţi statutul abonamentului (activat/dezactivat), să activaţi/să blocaţi abonamentul, să primiţi
  notificări cu privire la programul UpFit, etc.

Aplicația mobilă, designul şi conţinutul acesteia, inclusiv toate componentele sale (text, imagini, mărci, logo-uri, software, baze de date, etc.) sunt deținute de către UP Servicii, de societăţi care fac parte din acelaşi grup cu UP Servicii sau de partenerii acesteia și sunt protejate de legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul proprietății intelectuale. Orice utilizare în alt mod decât cel descris în prezentele Termeni şi condiţii, precum şi orice modificare, reproducere, transmitere sau distribuire a Aplicației mobile şi/sau a elementelor componente ale acesteia sunt interzise și pot constitui o încălcare a prevederilor legale în vigoare, dacă nu au fost autorizate în prealabil şi în scris, de către UP Servicii. De asemenea, UP Servicii este producătorul tuturor bazelor de date incluse în Aplicația mobilă. Aceste date sunt protejate prin lege și este interzisă extragerea, reutilizarea, stocarea, reproducerea, reprezentarea sau păstrarea, în mod direct sau indirect, pe orice suport, prin orice mijloc și sub orice formă, a unei părţi sau a integralităţii bazelor de date incluse în Aplicația mobilă, atunci când aceste operațiuni depășesc în mod clar condițiile normale de
utilizare a Aplicației mobile.

Conform cerinţelor Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, UP Servicii are obligaţia de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate în cadrul prezentului capitol. Datele prelucrate în cadrul Aplicaţiei mobile sunt transmise către UP Servicii de dumneavoastră pentru activarea abonamentului, utilizarea aplicatiei, procesarea datelor cu privire la accesul în reteaua de afiliati, operaţiuni care includ şi gestionarea contului asociat abonamentului și date transmise de către dumneavoastră în mod direct, prin utilizarea Aplicaţiei, cum este cazul datelor de localizare, în cazul în care aţi acceptat acest lucru.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv datele de localizare, prelucrate în cadrul şi prin intermediul Aplicaţiei mobile, vor fi utilizate în următoarele scopuri:

 1. gestionarea contului asociat abonamentului dumneavoastră UpFit-Solutie Sport (verificarea statutului abonamentului și a calității de utilizator; efectuarea de operaţiuni privind statutul abonamentului: blocare/activare cont, schimbare parolă, accesarea informaţiilor privind valabilitatea abonamentului, primirea de notificări privind programul UpFit-Solutie Sport);
 2. transmiterea de oferte şi promoţii privind produsele şi serviciile UP Servicii, precum şi ale Afiliaţilor UP Servicii, prin afişarea acestora în cadrul Aplicaţiei. Aceste prelucrări nu se vor mai efectua în situaţiile în care solicitaţi ca datele să nu fie prelucrate în scop de marketing şi publicitate, conform procedurii descrise în prezentele Termeni și condiții;
 3. afişarea hărţii Afiliaţilor UP Servicii (harta Afiliaţilor unde poate fi utilizata aplicația UpFit- Solutie Sport și beneficia de serviciile acestora);
 4. centralizare date şi statistică, transmiterea de newslettere şi informaţii legislative.

Prelucrarea datelor este realizată atât de către UP Servicii, cât şi de partenerii săi contractuali din cadrul Uniunii Europene, în scopurile mai sus menţionate şi este notificată Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Servicii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Drepturile de care beneficiaţi, conform legislaţiei în vigoare, sunt următoarele:

 • Dreptul la informare: dreptul de a obţine, la cerere, de la UP Servicii informaţii privind:
  1. identitatea operatorului şi, după caz, a persoanei împuternicite de către operator;
  2. scopul în care se face prelucrarea datelor colectate;
  3. informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; existenţa drepturilor de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate; dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datelor sunt obligatorii sau voluntare, precum și consecințele posibile ale refuzului de a răspunde
  4. orice alte informaţii a căror furnizare este impusă de legislația în vigoare, ţinând cont de specificul prelucrării.
 • Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la UP Servicii, la cerere, fără întârziere şi în mod gratuit:
  1. confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta, de asemenea informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
  2. comunicarea, într-o formă inteligibilă şi într-un mod care nu necesită un echipament suplimentar, a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile privind originea acestor date;
  3. informaţii privind principiile de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vă vizează;
  4. informaţii cu privire la consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru dumneavoastră;
  5. informaţii privind modul de exercitare a dreptului de intervenţie asupra datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de intervenţie asupra datelor: dreptul de a obţine de la UP Servicii, la cerere şi în mod gratuit:
  1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare contravine Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor;
  2. notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operaţiunile efectuate conform lit. a) de mai sus, exceptând cazurile când această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 • Dreptul de opoziţie: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care legislația în vigoare stabilește altfel. Dacă opoziţia este justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere anularea, în totalitate sau parţială, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră, fiind întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii dumneavoastră, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul şi altele asemenea.
 • Dreptul de a sesiza instanța de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale și morale cauzate dacă ați suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal, sau v-au fost încălcate drepturile şi interesele garantate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing şi publicitate, aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să mai fie prelucrate în acest scop. În vederea exercitării acestui drept, trebuie să vă adresaţi cu o cerere în formă scrisă, datată şi semnată, către UP Servicii, care să fie comunicată la sediul
acesteia menţionat în partea introductivă a prezentelor Termeni şi condiţii.

În cazul datelor de localizare, aveţi dreptul de a vă retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea acestor date sau de a refuza temporar prelucrarea acestor date pentru fiecare conectare la reţea sau pentru fiecare transmitere a unei comunicări, prin modificarea setărilor referitoare la localizare, existente în telefonul dumneavoastră. În cazul retragerii consimţământului privind localizarea, unele dintre funcţionalităţile Aplicaţiei nu vor mai fi disponibile (oferte Afiliaţi personalizate în funcţie de localizare, selectarea celor mai apropiaţi Afiliaţi în funcţie de localizare). În celelalte situaţii, vă puteţi exercita drepturile legale menţionate mai sus (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor și dreptul de opoziţie) cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, prin transmiterea către UP Servicii, la sediul acesteia, a unei cereri scrise, datate şi semnate.

UP Servicii se angajează să asigure securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Aplicaţiei mobile. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe toată durata de desfăşurare a activităţilor de către UP Servicii, până la momentul la care vă exercitaţi dreptul de opoziţie. În cazul datelor de localizare, acestea se prelucrează numai pe durata accesării
de către dumneavoastră a ofertelor UP Servicii şi/sau ale Afiliaţilor, afişate în Aplicaţie, sau a hărţii Afiliaţilor. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare şi în lipsa exercitării dreptului de opoziţie, datele vor fi arhivate în conformitate cu legislaţia în vigoare sau vor fi distruse.

Aplicația mobilă poate conține link-uri către alte site-uri Internet. Link-urile către alte resurse pot părăsi Aplicația mobilă, caz în care UP Servicii nu este în nici un fel responsabil pentru conținutul și operarea acestor site-uri. UP Servicii nu autorizează crearea de legături hipertext către Aplicația mobilă fără acordul său scris, prealabil şi expres.

Aplicația mobilă poate conține link-uri către alte site-uri Internet. Link-urile către alte resurse pot părăsi Aplicația mobilă, caz în care UP Servicii nu este în nici un fel responsabil pentru conținutul și operarea acestor site-uri. UP Servicii nu autorizează crearea de legături hipertext către Aplicația mobilă fără acordul său scris, prealabil şi expres.

Navigarea pe Aplicaţia mobilă este de natură să determine instalarea de cookie-uri pe telefonul dumneavoastră, cu scopul de a îmbunătăți funcționarea Aplicației mobile. Cookie-urile sunt stocate doar pe timpul sesiunii de folosire a Aplicaţiei. Aveţi posibilitatea de a seta browser-ul dispozitivului să se opună înregistrării cookie-urilor, situaţie în care există posibilitatea ca unele servicii ale Aplicaţiei mobile să nu fie disponibile sau să funcţioneze necorespunzător.

Utilizarea Aplicaţiei mobile este gratuită. UP Servicii face toate eforturile pentru a pune Aplicaţia mobilă permanent la dispoziția dumneavoastră, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a oricărui alt fapt sau eveniment în afara controlului său, și sub rezerva oricăror defecțiuni și acțiuni de întreținere necesare pentru buna funcționare a Aplicației mobile. În acest sens, UP Servicii are dreptul să întrerupă accesul și/sau utilizarea Aplicației mobile sau a oricărei părți a serviciilor acesteia în orice moment, fără nici o răspundere faţă de dumneavoastră, din motive de securitate sau de întreținere necesare pentru buna funcționare a Aplicației mobile. Această suspendare a accesului şi/sau a utilizării vă este notificată prin intermediul Aplicaţiei. Suspendarea poate avea efect imediat, cu înştiințarea dumneavoastră în ceea ce priveşte durata suspendării şi solicitarea de a contacta UP Servicii în cel mai scurt timp.
UP Servicii îşi rezervă dreptul de a investiga imediat cazurile de utilizare suspicioasă a Aplicaţiei. De asemenea, UP Servicii depune toate eforturile ca informaţiile publicate în cadrul Aplicaţiei mobile să fie corecte şi actuale. UP Servicii își rezervă dreptul de a corecta sau de a modifica Aplicația mobilă și informațiile pe care le conține, în orice moment și fără notificare.

Răspunderea UP Servicii nu va fi atrasă în niciuna din următoarele situaţii (această enumerare nefiind exhaustivă):

 1. folosirea Aplicaţiei mobile cu nerespectarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare;
 2. probleme de funcţionare a internetului şi orice alte riscuri legate de utilizarea internetului (viruşi, piraterie informatică, etc.);
 3. în cazul unor infracțiuni, inclusiv ca urmare a acţiunii/inacţiunii unui terţ, ce necesită oprirea/suspendarea contului;
 4. în caz de încălcare a securităţii sistemului UP Servicii;
 5. funcţionare defectuoasă sau incompatibilitate a echipamentelor dumneavoastră folosite în utilizarea Aplicaţiei mobile;
 6. pentru serviciile prestate de terți, inclusiv Afiliaţii.

Toate datele prelucrate în cadrul Aplicației mobile vor fi stocate în sistemele informatice ale UP Servicii şi a societății din cadrul aceluiași grup, situate pe teritoriul Serbiei și a Uniunii Europene (Romania), cu care a fost încheiat un acord privind transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, în condiții rezonabile de securitate, şi vor fi considerate o dovadă a comunicațiilor şi a operațiunilor efectuate de către dumneavoastră, precum și a oricăror alte cereri intervenite între UP Servicii şi dumneavoastră.

Prezentele Termeni și condiții sunt guvernate de legislația Republicii Moldova. Orice litigiu în legătură cu Aplicația mobilă va fi soluționat de către instanțele judecătoreşti competente din Republica Moldova.

Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor la momentul autentificării în Aplicaţia mobilă, dumneavoastră:
 • sunteţi de acord cu conţinutul acestora;
 • acceptați că acestea au valoarea unui contract încheiat între dumneavoastră şi UP Servicii;
 • confirmați că ați fost informat în privința faptului că:
  1. în temeiul art. 5 alin. (5) lit. a) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, nu este necesar consimțământul dumneavoastră în formă scrisă sau electronică, prin care dumneavoastră acceptați prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, de către UP Servicii, în cadrul Aplicației mobile;
  2. veţi fi înştiinţat de fiecare dată când se modifică Termenii şi condiţiile, iar utilizarea Aplicaţiei după înştiinţare echivalează cu acceptarea acestora;
  3. în cazul în care nu veţi mai fi de acord cu Termenii şi condiţiile descrise mai sus, nu veţi mai avea posibilitatea de a utiliza serviciile puse la dispoziție de aceasta. Aplicaţie mobilă.
Top